หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
นายสมเจต โป้พันที
''ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
สรรสร้างการบริหารจัดการรัฐกิจ
ยึดแนวคิดธรรมาภิบาล
ถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางใน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
โทรศัพท์ : 055-872-100โทรสาร : 055-872-100
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แสนตอ จ.กำแพงเพชร ค่ะ

 
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 11 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 239 
 
 
   
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 11 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 173 
 
-ประกาศสอบราคา- [ 11 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 209 
 
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 11 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 118  
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 11 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 116  
 
กพ0023.5/ว5307 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 15 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5294 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5274 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5275 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวสัสดิการสังคม e-Payment ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Vdio conFerence [ 15 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5254 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5255 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5252 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสน้ทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5253 แนวทางปฏฺบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
กพ0023.5/ว523 แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ [ 10 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว522 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5194 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5201 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5190 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5200 ผลการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5196 เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5199 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5197 ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5198 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5189 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่ายและการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5191 รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาต เพิ่มเติม [ 7 ต.ค. 2562 ]   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4211  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4175 [เอกสารแนบ]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว4198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 10 ต.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
อบต.โนนพลวง ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองขลุง รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าพุทรา ประชาสัมพันธ์การรับแบบพ่ิมพ์และยื่นแบบเพื่อชำระค่าภาษีป้ายประจำปี 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประชาสัมพันธ์ ผลคะแนนการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวถนน ผลการแข่งขัน ทีม อบต.หัวถนน เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล วังบัวคัพ ครั [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล รายงานผลการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.โนนพลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โนนพลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงโต๊ะบำรุงโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 8 ตัว [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โนนพลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โนนพลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโค [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังชะโอน กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.โนนพลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง(JCB)หมายเลขทะเบียน ตค [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สักงาม สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารฝ่ายนโยบายและแผน [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการขอใบอนุญาติ อ.1 (9 มิ.ย. 2561)    อ่าน 746  ตอบ 0  
รับโอน/ย้าย พนักงาน (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 1237  ตอบ 5  
ขอทราบตำแหน่งว่าง (16 มิ.ย. 2559)    อ่าน 823  ตอบ 1  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล (3 ก.พ. 2559)    อ่าน 12141  ตอบ 27  
การบุกรุกที่สาธารณะ ตามแนวถนน (29 พ.ค. 2558)    อ่าน 1183  ตอบ 3  
 
 
 
 
 
 
 
   
 

สำนักสงฆ์โพธิญาณ
 
   

งานฝีมือร้อยลูกปัด
 
 
 
 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.แสนตอ อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 089-960-7100, 055-872-100
CLICK
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
อบต.แสนตอ