หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ

Service
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
นายสมเจต โป้พันที
''ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
สรรสร้างการบริหารจัดการรัฐกิจ
ยึดแนวคิดธรรมาภิบาล
ถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางใน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
โทรศัพท์ : 055-872-100, 081-351-2364
โทรสาร : 055-872-100
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แสนตอ จ.กำแพงเพชร ค่ะ

 
 
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 11 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 444 
 
 
   
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 11 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 491 
 
-ประกาศสอบราคา- [ 11 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 409 
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนอ [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แห่งที่ 1) หมู่ท [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 7 ตำบล [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน ตามโครงการแข่ง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 3 ตำบล [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 2 ตำบล [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการปลูกผักสวนครัว เ [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม พร้อมจัดพิธีเปิด [ 13 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปารอบหมู่บ้านคู่ [ 12 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหมือด ตำ [ 9 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่ที่ 5 บ้านบนบ้าน ตำบลแสน [ 8 ก.ย. 2565 ]ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาภา [ 7 ก.ย. 2565 ]จ้างปิดบ่อขยะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมา [ 7 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.พร้อมประตูปิด-เปิด 1 [ 6 ก.ย. 2565 ]

 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 11 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 256  
 
กพ 0023.3/ว 4424 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 8)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4422 การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 23)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4425 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 7)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว 447 แจ้งโอนเงินรายได้ (ดู : 51)  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว 4400 โอนเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรให้กับอบค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 25)  [ 21 ก.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว 443 แจ้งโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565 (ดู : 30)  [ 20 ก.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4330 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ดู : 9)  [ 16 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 4328 ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ และการแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา ฯ (ดู : 5)  [ 16 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 4329 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2 - 3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 7)  [ 16 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 4309 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 2) (ดู : 13)  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 4294 การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย (ดู : 5)  [ 14 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 4254 ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง และพัทลุง (ดู : 2)  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว 4255 ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 28)  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว 4249 การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล (ดู : 8)  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว 4248 การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) (ดู : 10)  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 4254 ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง และพัทลุง (ดู : 1)  [ 12 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 4235 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบออนไลน์ (Online) การประกันคุณภาพการศึกษา (ดู : 13)  [ 12 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 4233 แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 7)  [ 12 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 4231 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Per-exposure prophylaxis: PrEP) ปีงบประมาณ 2566 (ดู : 7)  [ 12 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 4232 คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) (ดู : 7)  [ 12 ก.ย. 2565 ]  
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2941  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2952  [ 21 ก.ย. 2565 ]
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2932 [ข้อหารือฯ]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) กพส. มท 0810.2/ว2947  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 กศ. มท 0816.1/ว2945  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างราง [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
ทม.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ทม.กำแพงเพชร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำ [ 24 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.กำแพงเพชร เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 24 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าพุทรา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานกระบือ โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลลานกระบือ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานกระบือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิง และแก้ไขปัญหาจากภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สู [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองทอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการขอรับค่าเบี้ยปรับแล [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.ปางมะค่า นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่าเปิดโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
ทม.ปางมะค่า นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เปิดโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.หนองทอง ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองทอง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.กำแพงเพชร ตัดต้นไม้ ดูแลทางสาธารณะ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.อ่างทอง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.กำแพงเพชร ติดตั้งโคมไฟ LED [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการขอใบอนุญาติ อ.1 (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 1282  ตอบ 0  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 18  ตอบ 0  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (14 พ.ค. 2565)    อ่าน 75  ตอบ 0  
ฉีดวัคซีนสุนัข (12 เม.ย. 2565)    อ่าน 36  ตอบ 1  
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ (30 มี.ค. 2565)    อ่าน 77  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
   
 

สนามกีฬา หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหมือด
 
   

ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.แสนตอ อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
E-Service
 
แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน คำร้องทั่วไป
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-872-100, 089-960-7100
CLICK
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
อบต. แสนตอ จ.กำแพงเพชร
CLICK