หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ

Service
   
 
 
 
 
 
 
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 

พ่อผมเกิดวันที่ 1  ตุลาคม  2506 จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยมั้ยครับ ต้องใช้เอกสานอะไรบ้าง

เขียนโดย   คุณ อคิณกรณ์

วันที่ 30 มี.ค. 2565 เวลา 10.33 น. [ IP : 1.2.170.242 ]  
 

สามารถมาลงได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 นะคะ
หลักฐานในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริง ประเภทออมทรัพย์ พร้อมส าเนา 1 ฉบับ
แต่หากผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อื่นมายื่นค าขอรับเงินแทนได้ โดยต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. หนังสือมอบอ านาจ (แบบฟอร์มมอบอ านาจขึ้นอยู่กับการด าเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้
ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ อย่างละ 1 ฉบับ
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ อย่างละ 1 ฉบับ

เขียนโดย   คุณ แอ้ดมินจ้าา

วันที่ 30 มี.ค. 2565 เวลา 15.46 น. [ IP : 1.2.170.242 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-872-100, 089-960-7100
CLICK
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10